Voorverdeling bij beneficiaire aanvaarding soms mogelijk zonder rechterlijke machtiging


Bij onduidelijkheid over de omvang van een
nalatenschap en aanwezigheid van schulden in een nalatenschap hebben erfgenamen
de mogelijkheid om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Na beneficiaire
aanvaarding treden de erfgenamen in beginsel als vereffenaar op. De wettelijke
vereffeningsprocedure is een waarborg voor schuldeisers van de nalatenschap. In
de regel worden de goederen van de nalatenschap dan niet verdeeld voordat de
vereffening is afgerond. Er zijn echter uitzonderingen.

In de periode voorafgaand aan voltooiing van de
vereffening is bijvoorbeeld wel een (gedeeltelijke) verdeling mogelijk als de
positie van schuldeisers daar niet onder lijdt en de erfgenamen ook
vereffenaars zijn. Daarbij wordt meestal uitgegaan van de noodzaak van een
machtiging van de kantonrechter om al voor afronding van de vereffening
goederen te verdelen.
Uit een recente uitspraak van de rechtbank blijkt het tegendeel. Erfgenamen-vereffenaars
hebben geen machtiging nodig als de tot de nalatenschap behorende bezittingen
ruimschoots voldoende zijn om alle schulden van de nalatenschap te voldoen en
daarvan een door de erfgenamen-vereffenaars een ondertekend vermogensoverzicht beschikbaar
is.
Er is in dergelijke situaties alleen machtiging van de kantonrechter nodig als
er door de rechtbank een vereffenaar is benoemd en de erfgenamen zonder diens
medewerking beschikkingsdaden willen verrichten. Zolang daarvan geen sprake is,
is een machtiging tot verdeling niet vereist

Wilt u meer weten over het (beneficiair) aanvaarden
of verwerpen van een erfenis? Bel ons voor het maken van een afspraak.