Vergoeding aan pachter na onteigening gepacht perceel alleen op basis van de wet

Bij onteigening van verpachte grond komt er een einde aan het pandrecht. Formeel vervalt het pachtrecht met inschrijving van het onteigeningsvonnis in het Kadaster. Gelukkig heeft de verpachter wel recht op vergoeding van de werkelijke waarde van de grond. Hoe zit het met de pachter?

De Hoge Raad boog zich in een cassatieprocedure over de vraag of de pachter vermogensschade lijdt door beëindiging van de pachtovereenkomst door onteigening, nu de pachter de in de regio gebruikelijke vergoeding tussen afgaande en opkomende pachter van € 1,00 per m2 misliep.

De rechter in eerste aanleg oordeelde dat er rekening moet worden gehouden met deze vermogensschade en dat deze moet worden vergoed aan de pachter.
De Hoge Raad heeft echter beslist dat de pachter geen vermogensschade leed omdat een pachter geen rechthebbende op een onteigende zaak is vanwege het feit dat een pachtrecht geen beperkt zakelijk recht is dat afzonderlijk kan worden onteigend. Wel kan het mislopen van de voormelde vergoeding mogelijk inkomensschade opleveren, indien de schade in redelijkheid als een gevolg van de onteigening kan worden aangemerkt. Echter kan de schade alleen op basis van een wettelijke regeling die speciaal hiervoor geldt worden bepaald. Bij de vaststelling daarvan wordt gekeken naar de toestand waarin de pachter zou worden gebracht als de onteigening buiten beschouwing zou blijven. Bij vaststelling van de vergoeding tellen echter ook de voordelen mee die de pachter bij onteigening eventueel heeft genoten.

Wilt u meer weten over overdracht van pacht en de gevolgen daarvan? Bel ons voor het maken van een afspraak.