Regels voor bestuur en toezicht rechtspersonen gaan veranderen

Stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen die op of na 1 juli 2021 worden opgericht, moeten in de statuten een regeling opnemen voor situaties van belet en ontstentenis van alle bestuurders (en alle commissarissen). Hiermee wordt aangesloten bij de regels die al gelden voor NV’s en BV’s.

Voor
stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen die
vóór 1 juli 2021 zijn opgericht, geldt dat deze regels bij de eerstvolgende
wijziging in de statuten moeten worden opgenomen. Overigens kunnen statuten die
niet aan de verplichting voldoen tot 1 juli 2026 geldig zijn.
Tegelijkertijd
moet u in de statuten geregeld hebben dat een bestuurder (of commissaris) niet
meer stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuurders (of commissarissen)
samen. Ook daarmee wordt aangesloten bij de regels voor NV en BV.

Ook
de aanpassing van de regels in geval van tegenstrijdig belang vragen aandacht,
want worden ook in lijn gebracht de de NV- en BV-regels. Vanaf 1 juli 2021 kan
geen beroep meer worden gedaan op oude statutaire bepalingen dat de
rechtspersoon door een ander dan het bestuur of een bestuurder kan worden
vertegenwoordigd. Bovendien moet een tegenstrijdig belang schriftelijk worden
vastgelegd, tenzij er een raad van toezicht/commissarissen is of de statuten
anders bepalen.

Wilt
u meer weten over de nieuwe regels voor bestuur en toezicht? Bel ons voor het
maken van een afspraak.