Rechtsgeldige besluiten buitengewone algemene ledenvergadering vragen zorgvuldigheid

Als een buitengewone algemene ledenvergadering niet op de juiste manier wordt georganiseerd, zijn de aldaar genomen besluiten niet rechtsgeldig.

Onvrede
over het beleid van een verenigingsbestuur kan er toe leiden dat leden zelf een
buitengewone algemene ledenvergadering bijeenroepen. Daarbij moet worden gelet
op de bepalingen in de staturen over de manier waarop een (buitengewone)
algemene ledenvergadering bijeen moet worden geroepen.

Als
dat allemaal volgens de regels is gebeurd, is het vervolgens weer noodzakelijk
dat er een in de statuten vermelde drempel wordt gehaald van het aantal leden
dat het wenselijk vindt dat een buitengewone algemene ledenvergadering zal
worden belegd. Als die drempel wordt gehaald, kunnen rechtsgeldige besluiten
worden genomen.
Een
tweede obstakel is dat degenen die bij de leden peilen of zij instemmen met het
houden van een buitengewone algemene ledenvergadering, het aantal voorstanders
daarvan voldoende aannemelijk kunnen maken. Ten derde is het ook van belang dat
aangetoond kan worden dat vervolgens alle leden van de vereniging een
uitnodiging voor de vergadering hebben ontvangen.
Als
aan een van de drie vereisten niet is voldaan, kunnen geen rechtsgeldige
besluiten worden genomen.

Wilt
u meer weten over de vereisten voor het bijeenroepen van een algemene
vergadering en het nemen van rechtsgeldige besluiten daarin? Bel ons voor het
maken van een afspraak.