Nieuwe wet en regelgeving personenvennootschappen.


Het
moet voor ondernemers makkelijker worden om een bedrijf te starten en te
exploiteren. Daartoe treedt – als de wet zal zijn aangenomen – in de loop van
dit jaar waarschijnlijk de Wet modernisering personenvennootschappen in werking. De
nieuwe wet heeft betrekking op de commanditaire vennootschap, de vennootschap
onder firma, de maatschap, verenigingen, coöperaties, onderlinge
waarborgmaatschappijen en stichtingen.

De huidige regels voor personenvennootschappen, waarvan een gedeelte bestaat
uit regels uit 1839, worden gemoderniseerd. Hoewel dit zeker niet de eerste
keer is dat geprobeerd wordt deze wetgeving te moderniseren, lijkt deze nieuwe
poging meer kans van slagen te hebben dan de voorgaande pogingen. Dat komt
vooral doordat er wordt uitgegaan van de huidige, reeds bestaande wetgeving die
wordt vereenvoudigd.

Het
verschil tussen de maatschap en de vennootschap onder firma komt te vervallen,
(register)goederen kunnen eenvoudig op naam van de vennootschap worden gezet,
er kan makkelijker in en uit worden getreden. Uittreding leidt niet meer tot
ontbinding van de vennootschap en er is geen verschil meer tussen beroep- en
bedrijfsactiviteiten.

De
vennootschap bestaat net als nu uit vennoten die zich naar elkaar toe
verplichten iets in te brengen met als doel samen het resultaat te behalen. De
inbreng kan bestaan uit goederen, maar ook uit arbeid.
Er
komt meer zekerheid voor schuldeisers, nu toekenning van rechtspersoonlijkheid
betekent dat het veel eenvoudiger is te controleren wat de vennootschap op naam
heeft. Als de vennootschap niet aan haar verplichtingen kan voldoen, zijn de
vennoten hoofdelijk aansprakelijk. De aansprakelijk kan worden beperkt tot de
vennoot aan wie de opdracht is gegeven. De aansprakelijkheid van een vennoot is
beperkt tot vijf jaar na het uittreden.

Spannend
is of dit voorstel het nu echt gaat halen, het vorige voorstel tot vernieuwing
is in 2011 gesneuveld. Het ziet er echter naar uit dat het dit keer wel gaat
lukken. Wilt u er meer over weten? Bel ons voor een afspraak.