Naleven huwelijkse voorwaarden bespaart veel onheil

Veel ondernemers maken huwelijkse voorwaarden op als zij gaan trouwen. Voor bijna even zoveel ondernemers zijn de voorwaarden daarna uit het zicht, opgeborgen in een lade of map. Wat er in staat, wordt al gauw niet herinnerd.

Wie
zich tijdens het huwelijk niet aan de vastgelegde voorwaarden houdt, kan zich
op een later moment de haren wel uit zijn of haar hoofd trekken. Dat latere
moment kan overlijden van een van de partners zijn, maar ook het stuk lopen van
het huwelijk.

Met
huwelijkse voorwaarden worden de vermogens van beide partners gescheiden
gehouden. Het besluit om huwelijkse voorwaarden te maken kan gebaseerd zijn op
uiteenlopende redenen. Het kan zijn dat het familievermogen beschermd moet
worden, dat er grote verschillen bestaan in het vermogen van elk van beide
partners, dat er sprake is van een eigen bedrijf, dat de niet-ondernemende
partner moet worden beschermd tegen faillissement, of dat er kinderen zijn uit
een eerder huwelijk.

Soms
wordt in de voorwaarden iedere gemeenschap van goederen uitgesloten. Dat
betekent dat een partner die minder gaat werken om de kinderen te verzorgen ook
minder vermogen opbouwt dan de ondernemende partner. In veel gevallen wordt
daarom in de voorwaarden afgesproken dat het overgespaarde inkomen gelijkelijk
wordt verdeeld over beide partners. Dat heet dan periodiek verrekenbeding,
waaraan de verplichting is verbonden om dit jaarlijks uit te voeren. Laat dat
nu juist heel vaak vergeten worden!
Wie
dit achterwege moet bij het einde van het huwelijk – door overlijden of
echtscheiding – alsnog afrekenen. Over wat daar dan wel en niet in moet vallen
is men het dan vaak niet eens. Met alle narigheid van dien.

Wat
moet er gebeuren als de bedrijfswinst al die jaren niet of niet helemaal is verrekend
maar als investering in het bedrijf is gebruikt? En wat als de ene partner heeft
meebetaald aan aflossingen van de hypotheek van de nader? Of hoe moet worden
verrekend als het bedrijf tijdens het huwelijk is opgericht met geld van de
andere partner?
Kortom,
een bron van meningsverschillen, ruzie en veel kosten voor adviseurs en
advocaten. Wie daar niet via mediation uitkomt, moet het doen met de uitspraak
van de rechter.

Bij niet
uitgewerkte periodieke verrekenbedingen wordt er in de wet van uitgegaan dat het
vermogen dat bij het einde van het huwelijk aanwezig is, zal zijn ontstaan uit
inkomen dat verrekend had moeten worden. Wie het daar niet mee eens is, zal dat
moeten bewijzen. Bij gelijke verdeling van het eindvermogen wordt ook het
ondernemingsvermogen betrokken. De onderneming blijft er dus niet buiten!

Neem
niet het risico en kijk regelmatig of uw huwelijkse voorwaarden rnog steeds
goed worden nageleefd. Als samen vindt dat er andere afspraken gemaakt moeten
worden, is het mogelijk huwelijkse voorwaarden te herzien. Wilt u hier meer
over weten? Bel ons voor het maken van een afspraak.