Consultatie over openbaarheid gegevens Handelsregister

 

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische
Zaken en Klimaat) houdt in samenwerking met de Kamer van Koophandel (KVK) een
online consultatie over het gebruik van data uit het Handelsregister.
Ondernemers en andere belanghebbenden kunnen tot 30 juni meedenken over hoe
deze data integer gebruikt kan worden. Daarbij is er nadrukkelijk aandacht voor
de juiste balans tussen openbaarheid en privacy.

Huidige
situatie

Volgens
de Nederlandse Handelsregisterwet is een groot deel van de gegevens in het
register openbaar. Daardoor is KVK – als uitvoerder van deze wet – verplicht om
gegevens te leveren als daarom wordt gevraagd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het
vestigingsadres en de naam van de bestuurders. Die transparantie draagt bij aan
rechtszekerheid in het economische verkeer: ondernemers kunnen zien met wie zij
zaken doen. Ditzelfde geldt voor consumenten wanneer zij bijvoorbeeld een
conflict met een bedrijf hebben. Dit draagt bij aan een goed functionerende
open economie.

De
afgelopen jaren is er discussie ontstaan over de openbaarheid van gegevens in
het Handelsregister. Bijvoorbeeld over de wenselijkheid van het afschermen van
data in het belang van privacy en veiligheid. De wensen en behoeftes van
verschillende belanghebbenden kunnen daarbij sterk uiteenlopen. Het doel van de
consultatie is om samen te kijken naar oplossingen die meer recht doen aan deze
verschillende, en soms tegenstrijdige wensen en belangen. De mogelijkheid en
voorwaarden om adressen af te schermen zal in de consultatie nadrukkelijk aan
de orde komen.

Oplossingsrichtingen

Alle
oplossingsrichtingen zijn bespreekbaar. Het kan bijvoorbeeld gaan over de
rechtsvormen waarover het register informatie moet bevatten en voor wie deze
gegevens toegankelijk zijn. Zo nodig kan onderzocht worden of en hoe de huidige
Handelsregisterwet aangepast zou kunnen worden. Het ministerie van EZK zal de
opbrengst van de consultatie eind deze zomer voorleggen aan de Tweede Kamer.
Daarna worden de oplossingsrichtingen verder uitgewerkt en getoetst aan het
Europese juridische kader en toepasbaarheid binnen de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). Op basis hiervan zal in afstemming met de
belanghebbenden een nader uitgewerkt voorstel van regelgeving en
praktijkoplossingen worden opgesteld.

Deelnemen
aan de consultatie

Het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat en KVK nodigen een groot aantal
partijen uit om mee te denken. Natuurlijk ondernemers die met hun gegevens in
het register staan, maar ook brancheverenigingen, uitvoeringsorganisaties,
toezichthouders, afnemers, non-profit organisaties en overheden. De consultatie
vindt plaats van 26 mei tot 30 juni 2021. Deelname aan de consultatie kan ook
zonder gerichte uitnodiging via de website www.internetconsultatie.nl/datavisie.