Bestuur en toezicht rechtspersonen per 1 juli aan strengere regels gebonden


Vanaf
1 juli 2021 gaan nieuwe regels gelden over tegenstrijdige belangen van
bestuurders in stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge
waarborgmaatschappijen.

Bij
sommige organisaties zijn deze voorschriften al in de staturen opgenomen, de
overige moeten uiterlijk per 1 juli 2026 aan deze regels voldoen. Als een bestuurder
of commissaris van een stichting, vereniging, coöperatie of onderlinge
waarborgmaatschappij een tegenstrijdig belang heeft, mag hij of zij niet deelnemen
aan een besluitvorming binnen bestuur of raad van commissarissen. Wij adviseren
de nieuwe regels bij een eerstvolgende statutenwijziging mee te nemen.

Naast
de tegenstrijdig belang regeling worden ook de aansprakelijkheidsregels
aangescherpt. Echter, het wettelijk bewijsvermoeden van onbehoorlijk bestuur geldt
vanaf 1 juli alleen voor stichtingen en verenigingen die vennootschapsbelasting
moeten betalen en voor organisaties die een financiële verantwoording moeten
opstellen, gelijkwaardig aan een jaarrekening.

De
statuten moeten in de nieuwe situatie een regeling bevatten voor situaties van
belet en ontstentenis van alle bestuurders (en alle commissarissen). Denk onder
meer aan onverwacht defungeren, ontslag of langdurige ziekte, waardoor er geen
overblijvende leden van bestuur of raad van commissarissen meer zijn. Voor deze
situaties moet bij de eerstvolgende statutenwijziging een voorziening worden
opgenomen, net zoals nu bij NV’s en BV’s al is geregeld.

De
statuten moeten onder de nieuwe regels ook bepalingen bevatten ter voorkoming
dat een bestuurder (of commissaris) meer stemmen kan uitbrengen dan de andere
bestuurders (of commissarissen) samen.

Wilt u meer weten over de nieuwe regels voor bestuur
en toezicht? Bel ons voor het maken van een afspraak